Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Szabadság u. 6-10. sz. alatti üzlet bérletére 2019. augusztus 01. | 13:26

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 6-10. sz. alatti üzlet bérletére.

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

 

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

 • helye: Szarvas,Szabadság utca 6-10.
 • alapterülete: 52 m2
 • rendeltetése: kereskedelmi egység
 • a helyiség fűtése: termálfűtés
 • egyéb felszereltség: nincs

2, A bérleményt kereskedelmi, iroda, szolgáltatás célra lehet hasznosítani.

3, A bérleti szerződés időtartama 5 év,  a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 1 év határidővel írásban felmondhatja.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze, ezen költségek viselése a leendő bérlőt terhelik. A bérbeadó kiköti, hogy bérbeszámításra nincs lehetőség.

5. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

  a.) a helyiség burkolatainak  pótlásáról, illetve cseréjéről,

  b.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, biztonsági berendezések karbantartásáról,

  c.) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg cseréről,

  d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő használ, illetőleg tart üzemben,

  e.) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.

6, A bérlemény minimális bérleti díja 14.000, - Ft/m2/év + ÁFA, amely összeg nem tartalmazza a közüzemi és egyéb díjakat ( víz, villany, termál fűtés, szemétszállítás stb.). A bérleti díj minden évben a KSH által közölt hivatalos inflációs rátával automatikusan növekszik.

7. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően 100.000,-Ft kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

8. A nyertes pályázó a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles az üzlethelyiségre vagyonbiztosítást kötni.

9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója (jogi személy esetén elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma, statisztikai számjele, képviselőjének neve),
 • a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 6. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, Az ingatlan bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2019. augusztus hó 30. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt

borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda)

A zárt borítékon

„Pályázat a Szarvas, Szabadság út 6-10. szám alatti ingatlan bérbevételére.
A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor és/vagy Czesznak Ildikó ügyintézőktől), a helyiség megtekinthető előzetes egyeztetés alapján.

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin -  Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. július 27. 13:00 órától 2019. augusztus 03. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek